ฅนไทยไม่ใส่ดัดจริต 26 มีนาคม 2560 @ ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน แจกผัก 1 ล้านกิโลกรัม