พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส มอบข้าวสารช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.เชียงราย สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา: 15:14:34

           พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย มอบข้าวสารหนัก ๑ ตันให้แก่ทางจังหวัดเชียงราย เพื่อนําไปผลิตอาหารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานคร
บ่ายวันที่๘ พ.ย.๕๔ ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ถนนบรรพปราการ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ได้ร่วมกันมอบข้าวสารจํานวน ๑ ตัน ให้แก่นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทางจังหวัดเชียงรายได้นําไปใช้ในการผลิตอาหารสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทหมหานคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก
       นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินสด วัตถุดิบ สิ่งของ น้ำดื่ม และอาหาร เพื่อลําเลียงส่งไปสมทบกับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านกระทรวงมหาดไทย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และภาคเอกชน ตลอดทั้ง องค์กรมูลนิธิเพื่อ การกุศลที่กําลังออกปฏิบัติการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการดําเนินวิถีชีวิตอยู่ในขณะนี้ซึ่งพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าวสารหนัก ๑ ตันและนํามามอบให้แก่ จังหวัดเชียงราย เพื่อนําไปจัดทําอาหารปรุงสําเร็จพร้อมบริโภค ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระคุณเจ้าในฐานะฝ่ายการคณะสงฆ์ได้ตระหนักใน ความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบข้าวสารให้แก่ทางจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารส่งไปยังผู้เดือดร้อน ทั้งนี้จะได้นําข้าวสารอีกจํานวน ๒ ตัน มามอบให้ในวันพุธที่๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่งด้วย.......
           นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของพระพบโชค ติสสวังโส และฝ่ายการคณะสงฆ์ที่ได้แสดง มุทิตาจิตอนุเคราะห์ขจัดความทุกข์ยากของประชาชนผู้เดือดร้อนในครั้งนี้ โดยทางจังหวัดเชียงรายจะนําไปใช้ในการผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภค เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภควันละไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ชุดส่งไปทางอากาศยานโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนและประสบผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้ต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

http://region3.prd.go.th/ct/news/showprint.php?ID=111108151434